Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

   ยินดีต้อนรับสู่ดาต้าซายน์ ผู้ให้บริการสืบค้น ค้นหา และผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ หากท่านกำลังมองหาสื่อประเภทนี้อยู่ และมีสิ่งใดที่เราให้เรารับใช้ท่านได้  เรายินดีครับ

 กรณีแผ่นมีปัญหา
   เรายินดีเปลี่ยนใหม่ให้ท่านโดยไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนสามารถขอคำแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้ครับ  

แจ้งการชำระค่าสินค้า
กรอกแบบฟอร์มตามลิงค์นี้ครับ คลิก

ติดตามข่าวสารและสอบถามได้อีกช่องทางผ่าน facebook และ line ได้ครับ 

facebook_pageแผนการจัดการเรียนรู้ ม.3 เทอม 2
20-10-2016
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2 (หลักสูตร 2551) แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2 สสวท. (ตามแนวแบบเรียน สสวท.)version 2.0 (ปรับปรุงใหม่) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E + ICT  การวิเคราะห์หน่วยแนว ...

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพอลิเมอร์
03-01-2014
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พอลิเมอร์ เป็นสื่อผลงานประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หน่วยที่ 2 เรื่อง พอลิเมอร์ลักษณะ เป็นซีดีรอม 1 แผ่น+แผนการจัดการเรียนรู้การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ...

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปิโตรเลียม
03-01-2014
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปิโตรเลียม เป็นสื่อผลงานประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หน่วยที่ 1 เรื่อง ปิโตรเลียม ลักษณะ เป็นซีดีรอม 1 แผ่น+แผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับแก้ไขได้)

ชีววิทยา เพิ่มเติม 3
07-05-2016
ชีววิทยา เพิ่มเติม 3    content : เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง บทที่ 11 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกบทที่ 12 การสังเคราะห์ด้วยแสงบทที่ 13 การสืบพันธุ์ของพืชดอกบทที่ 14 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช          ...

ชีววิทยา เพิ่มเติม 2
07-05-2016
ชีววิทยา เพิ่มเติม 2content : เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกายบทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตบทที่ 8 ระบบประสาทและอวัยะรับความรู้สึกบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์          ...

Animation On Science
16-12-2005
1. Chemical animation    (หากไม่แสดงผล ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Macromedia Flash Player ก่อนครับ) การวัดค่า pH โดยใช้ pH มิเตอร์  การสาธิตทิศทางการชนกันของโมเลกุลของสารเคมี 2 ชนิด ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2. ...

ดาวน์โหลดข้อสอบ..ฟรี
27-09-2006
ดาวน์โหลดประจำเดือนธันวาคม 25481.ข้อสอบปลายภาค ม.1 ภาคเรียนที่ 1  ฟรี....2.ข้อสอบปลายปี ม.1 ภาคเรียนที่ 2  ฟรี....3.ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ ปี 2547 ฟรี ดาวน์โหลดประจำเดือน มกราคม ...

 
  Copyright©2016 webdatasci.com