Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 

สื่อประกอบการสอนฟิสิกส์
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5
สื่อประกอบการเรียนการสอน ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5
     
content :
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง
1 ของไหล
2.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

3.ฟิสิกส์อะตอม
4.ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ครอบคลุมทั้งสาระเพิ่มเติมตามแบบเรียน สสวท.  ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย   
 
นำเสนอในรูปแบบ : เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอต์ฟเวิร์ด สไลด์ Power Piont และมีสื่อแอนมิเมชัน(ภาพเคลื่อนไหว/การแสดงหรือการสาธิตการทดลองเสมือนจริง) ครบทุกบท ทุกหน่วย 
 
เหมาะสำหรับ/การนำไปใช้ : ใช้ประกอบเป็นสื่อการการเรียนและการสอนสาระฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม 5 ในระดับชั้น ม.ปลาย ในรูปแบบใบความรู้, ใบงาน, แบบฝึกหัด, ตลอดจนใช้บรรยายหรือนำเสนอ presentation โดยใช้สไลด์ Power Point ,ทำเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้, ทำ Lab เสมือนจริง, ทำห้องสมุดดิจิตอล( E-Libary),  และสำหรับนักเรียนใช้สืบค้นทำรายงานส่งครู,  นำไปทำ E-book โดยไม่ต้องพิมพ์ ฯลฯ


07-05-2016 Views: 6169


สื่อประกอบการสอนฟิสิกส์

    07-05-2016
  • ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5


 
  Copyright©2016 webdatasci.com