Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 

สื่อประกอบการสอนโลกดาราศาสตร์ฯ
สื่อประกอบการเรียนการสอนสาระโลก ดาราศาสตร์อวกาศ
สื่อประกอบการเรียนการสอนสาระโลก ดาราศาสตร์อวกาศ version 1.5   
content :
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ธรณีภาค  ธรณีประวัติ เอกภพ  ดาวฤกษ์  กำเนิดระบบสุริยะ และเทคโนโลยีอวกาศ ครอบคลุมทั้งสาระพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย
   
นำเสนอในรูปแบบ : เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอต์ฟเวิร์ด สไลด์ Power Piont และมีโปรแกรมสำหรับดูดาว -มีภาพประกอบสี - แอนมิเมชัน(ภาพเคลื่อนไหว/การแสดงหรือการสาธิตการทดลอง)
   
เหมาะสำหรับ : ใช้ประกอบเป็นสื่อการสอนสาระโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ในระดับชั้น ม.ปลาย ในรูปแบบใบความรู้,  นำเสนอ presentation โดยใช้ Power Point ,ทำเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้, ทำ Lab เสมือนจริง และสำหรับนักเรียนใช้ทำรายงานส่งครู,  นำไปทำ E-book โดยไม่ต้องพิมพ์ ฯลฯ


22-01-2013 Views: 24459 
  Copyright©2016 webdatasci.com