Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 

สื่อประกอบการสอนฟิสิกส์
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1
สื่อประกอบการเรียนการสอน ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 1
    
content :
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง
1.บทนำ
2.การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ 

3.แรง มวลและกฏการเคลื่อนที่ 
4.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ


ครอบคลุมสาระเพิ่มเติม ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย   
 
นำเสนอในรูปแบบ :
1.เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอต์ฟเวิร์ด 
   1.บทนำ จำนวน 25 หน้า
    2.การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ   จำนวน 175 หน้า
    3.แรง มวลและกฏการเคลื่อนที่  จำนวน 90 หน้า
    4.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ จำนวน 138 หน้า


2.สไลด์ Power Piont 
   1.บทนำ จำนวน 16 ไฟล์ๆ ละประมาณ 15-25 สไลด์
    2.การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ  จำนวน 72 สไลด์
    3.แรง มวลและกฏการเคลื่อนที่  จำนวน 61 สไลด์
    4.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ จำนวน 37สไลด์


3.และมีสื่อแอนมิเมชัน(ภาพเคลื่อนไหว/การแสดงหรือการสาธิตการทดลองเสมือนจริง) ครบทุกบท ทุกหน่วย รวมกว่า 150 แอนนิเมชัน
 
เหมาะสำหรับ/การนำไปใช้ :
        ใช้ประกอบเป็นสื่อการการเรียนและการสอนสาระฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม 1 ในระดับชั้น ม.ปลาย ในรูปแบบใบความรู้, ใบงาน, แบบฝึกหัด, ตลอดจนใช้บรรยายหรือนำเสนอ presentation โดยใช้สไลด์ Power Point ,ทำเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้, ทำ Lab เสมือนจริง, ทำห้องสมุดดิจิตอล( E-Libary),  และสำหรับนักเรียนใช้สืบค้นทำรายงานส่งครู,  นำไปทำ E-book โดยไม่ต้องพิมพ์ ฯลฯ07-05-2016 Views: 29095


สื่อประกอบการสอนฟิสิกส์

    07-05-2016
  • ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1


 
  Copyright©2016 webdatasci.com