Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์ ม.ต้น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ฯ
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตร ปี 2551

version 2.0 (ปรับปรุงใหม่) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E + ICT การวิเคราะห์หน่วยแนว BackWard Design
บูรณาการ ICT เศรษฐกิจพอเพียง + EIS

หลักสูตร : ปี 2551
 

 
content :
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง
บทที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
บทที่ 2 สารรอบตัว
บทที่ 3 สารละลาย
บทที่ 4 สารละลายกรดและเบส

จำนวนแผน :  28 แผนฯ  จำนวน 60 ชั่วโมง

จำนวนหน้า :  >650  หน้า

นำเสนอในรูปแบบ : เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอต์ฟเวิร์ด ซึ่งพิมพ์เพิ่มได้ แก้ไขได้ และมีสื่อใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบทดสอบปลายภาค ปลายปี  ครบทุกเรื่อง ทุกแผนฯ
 
เหมาะสำหรับ/การนำไปใช้ : ใช้ประกอบเป็นสื่อการการเรียนและการสอนสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียดเนื้อหา/องค์ประกอบของแผน  : มีดังนี้
ปก
คำนำ
สารบัญ
ลำดับที่แผนการจัดการเรียนรู้

1.บทนำและวิเคราะห์หลักสูตร
2.ปฐมนิเทศ          
3.บทนำและวิทยาศาสตร์คืออะไร                                              
4.กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(การสังเกต)                                       
5.กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(การมองเห็นปัญหาการระบุปัญหาและการตั้งปัญหา) 
6.กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(การตั้งสมมติฐาน)                              
7. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(การสำรวจตรวจสอบการทดลองหรือการ8.เก็บข้อมูลการสร้างคำอธิบาย การสรุปผลจากการทดลอง)
9. ลักษณะสำคัญของนักวิทยศาสตร์                                                 
10.เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสังเกตผู้ช่วยของนักวิทยาศาสตร์                                 
11.เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บข้อมูลผู้ช่วยของนักวิทยาศาสตร์                                 
12.วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเครื่องมือและอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงไป
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลกอย่างไร   
14.สถานะของสาร
15.ความร้อน
16.ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร
17.การถ่ายโอนความร้อน (การพาความร้อน)
18.การถ่ายโอนความร้อน (การนำความร้อน)
19.การถ่ายโอนความร้อน (การดูดซับความร้อนของวัตถุที่ผิวมีสีต่างกัน)
20.การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค
21.สารละลาย
22.การละลายของสารในตัวทำละลาย
23.ความเข้มข้นของสารละลาย
24.พลังงานกับการละลายของสาร
25.ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย
26.สมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบส
27.การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย
28.pH ของสารละลายกรดและเบส
29.กรดเบสในชีวิตประจำวัน
  

แบบทดสอบปลายภาค
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

 

20-10-2016 Views: 56465


แผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์ ม.ต้น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ฯ

    20-10-2016
  • แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตร 2551


 
  Copyright©2016 webdatasci.com