Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์ ม.ต้น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ฯ
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตร 2551

 version 2.0 (ปรับปรุงใหม่) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E + ICT การวิเคราะห์หน่วยแนว BackWard Design (มีเกมการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ และสื่อ ICT ประกอบทุกแผน)

หลักสูตร : ปี 2551

   
content :
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง

จำนวนแผน :    แผน  รวม   ชั่วโมง

จำนวนหน้า :   หน้า

นำเสนอในรูปแบบ : เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอต์ฟเวิร์ด ซึ่งพิมพ์เพิ่มได้ แก้ไขได้ และมีสื่อใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบทดสอบปลายภาค ปลายปี  ครบทุกเรื่อง ทุกแผนฯ
 
เหมาะสำหรับ/การนำไปใช้ : ใช้ประกอบเป็นสื่อการการเรียนและการสอนสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียดเนื้อหา/องค์ประกอบของแผน  : มีดังนี้
ปก
คำนำ
สารบัญ
ลำดับที่แผนการจัดการเรียนรู้
บทนำและวิเคราะห์หลักสูตร
ปฐมนิเทศการเรียนการสอน


 


แบบทดสอบปลายภาค
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

 

20-10-2016 Views: 61521


แผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์ ม.ต้น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ฯ

    20-10-2016
  • แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตร 2551


 
  Copyright©2016 webdatasci.com