Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์ ม.ต้น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ฯ
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (หลักสูตร 2551)

version 2.0 (ปรับปรุงใหม่) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E + ICT 
การวิเคราะห์หน่วยแนว BackWard Design
บูรณาการ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการการใช้ ICT
บูรณาการ EIS
พร้อมจำหน่ายแล้ว

หลักสูตร : ปี 2551

content : เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
งานและพลังงาน  พลังงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จำนวนแผน : 24 แผน  รวม 60 ชั่วโมง

จำนวนหน้า : >500 หน้า

นำเสนอในรูปแบบ : เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอต์ฟเวิร์ด ซึ่งพิมพ์เพิ่มได้ แก้ไขได้ และมีสื่อใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบทดสอบปลายภาค ครบทุกเรื่อง ทุกแผนฯ
 
เหมาะสำหรับ/การนำไปใช้ : ใช้ประกอบเป็นสื่อการการเรียนและการสอนสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียดเนื้อหา/องค์ประกอบของแผน  : มีดังนี้
ปก
คำนำ
สารบัญ
ลำดับที่แผนการจัดการเรียนรู้
บทนำและวิเคราะห์หลักสูตร
ปฐมนิเทศการเรียนการสอน


1 ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
3 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
4 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
5 แรงพยุงของของเหลว
6 ประเภทของแรงเสียดทาน การนำแรงเสียดทานไปใช้ประโยชน์
7 โมเมนต์ของแรง และคาน
8 งาน
9 กำลัง
10 พลังงานกล  
11 กฎการอนุรักษ์พลังงานและการนำไปใช้ประโยชน์
12 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
13 พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า  (ความต่างศักย์ไฟฟ้า)
14. การวัดกระแสไฟฟ้า
15 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า (กฎของโอห์ม)
16 วงจรไฟฟ้าในบ้าน
17 ขนาด ความยาวและชนิดของลวดตัวนำกับความต้านทาน
18 ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
19 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
20 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้อต้น
21 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (ตัวเก็บประจุ)
22 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (ไดโอด)
23 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (ทรานซิสเตอร์)
24 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการออกแบบวงจรอย่างง่าย 


แบบทดสอบปลายภาค
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน


ปกติ 350 บาท ลดเหลือ 275 บาท

 

20-10-2016 Views: 61521


แผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์ ม.ต้น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ฯ

    20-10-2016
  • แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (หลักสูตร 2551)


 
  Copyright©2016 webdatasci.com