Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 

สื่อประกอบการสอนชีววิทยา
ชีววิทยา เพิ่มเติม 3
ชีววิทยา เพิ่มเติม 3
   
content :
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง
บทที่ 11 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
บทที่ 12 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 13 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
บทที่ 14 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

         
ครอบคลุมสาระเพิ่มเติม เล่ม 3 สสวท. ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย  

นำเสนอในรูปแบบ : เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอต์ฟเวิร์ด สไลด์ Power Piont มีสื่อการทดลอง และ/หรือการแสดงภาพเคลื่อนไหว แอนนิเมชัน ภาพประกอบสี   


เหมาะสำหรับ : ใช้ประกอบเป็นสื่อการสอนสาระชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม 4  ในระดับชั้น ม.ปลาย ในรูปแบบใบความรู้, ใบกิจกรรม, ใบงาน, แบบทดสอบ, สรุปย่อ,  นำเสนอ presentation โดยใช้ Power Point ,ทำเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้,  สำหรับนักเรียนใช้ทำรายงานส่งครู,  นำไปทำ E-book โดยไม่ต้องพิมพ์ ฯลฯ


07-05-2016 Views: 49263


สื่อประกอบการสอนชีววิทยา

    07-05-2016
  • ชีววิทยา เพิ่มเติม 3


 
  Copyright©2016 webdatasci.com